Hajniiiii vs Ifildurzero

2016. április 01., péntek 09:35
Öntfünk tifta vizet a pohárba!

Tiftelt Akadémiáf Tárfaim!

Moftanában etyre többför látom, hoty kikezditek az Akadémia két leg oflopofabb tagját. Hajniiiii-t éf Ifildurzerót.

Előför kezdeném a legendával, Ifivel, azért írom, hoty Ifi, mert a kettőnk munkakapcsolata Thaiföldig nyúlik viffa. Egéfen addig a napig mikor felkerefett engem, hoty mentálifan kicsit megzuhant, mert a sok buzi, aki 33-al játfik (mint tudjuk „csak a buzik játfanak 33-al”) teljefen taccsra vágták. Mondtam femmi baj, ha vefel tőlem pár órát mentálkócsba óránkén 500$-ért akkor fikerülhet balanfálni a mentálif hozzáálláfod. Mivel a nagyba vaty fehoty mentalitáf kicsit megreccsent ezt kellett első körben rendbe tennem. El if vittem a yachtomra és mondtam neki, „Te Ifildurzero! Ha már a yachtomon vagyunk éf etyütt iffuk a Louis Roederer Cristalpezsgőmet, aminek üvegje 220.000 forint, hívhatlak Ifinek?”, na ettől a pillanattól kezdve nekem már csak Ifi. Mondta is, hoty ő nem farakfik holmi kifhajóf, meg motorcsónakof vizsgával etyből a yachtot célozza meg, mert hát nem buzi ő, hoty ilyen kif far járművekre ferezzen jogofítványt. Na, mondom ez a mentálif hozzáálláf kell nekünk, hoty letyőzzük a 33-af buzikat. Vezette if a yachtomat éf kiderült, hoty hafonlóképpen, mint a pókert, ezt if magaf fokon űzi, így mondtam if neki nem kell neked jogfi mety ez anélkül is. Láttam a femében a csillogáft amint ezen favak elhagyták ajkaim. Mondtam if magamban „Ez az Plaftik, megint megcsináltad! Balanfáltál valakit mentálifan!”. Láttam a tüzet, a tyőzni akaráft, lendületet, az erőt és a mindent lebíró akaratot, mintha csak megevett volna ety üveg Puffin lekvárt. Ebben a pillanatban döntöttem el, hoty backelni fogom spinre, fiftyre, zoomra, meg amire csak akarja, ha kell bármire vagy mindenre, natyba vaty fehoty! Azóta if hafítunk éf már laffan a highftakef aftalokat oftromoljuk.

A máfodik felkarolt tehetfégemmel Hajniiiiival akkor ifmerkedtem meg mikor az elfő csomagját próbálta eladni, de mindenki csak támadta és 18 oldalnyi femrehányáf után feladta a küzdelmet. Ekkor kerefett fel engem, az üzenete épp Londonban ért utol mikor Brian Tracyvel éf Antony „Tony” Robbinfal vacsoráztam. Meg if oftottam velük, hogy Hajniiiii mennyire maga alatt van éf fükfége van ety kif balanfáláfra. Brian éf Tony if azt mondta nekem, hoty „Plaftik, tudjuk, hoty ez csak neked fikerülhet, mi erre képtelenek lennénk” ekkor mondtam azt, hoty „Igen, mikor már Brian éf Tony if csődöt mond akkor nekem kell cselekednem!”. Írtam if még ott vacsora közben, hoty amit végeztem Brian éf Tony mentálif kócsoláfával azonnal repülők haza éf fegítek rajta. Hazaérve le if ültünk ety ebédre egy hangulatof kif helyen, amolyan kif magyarof konyhával. Kolbáft ettünk meg kováfof uborkát. Ekkor avatott be az élete legmélyebb titkaiba. Elmondta nekem, hoty mennyire jól pókerezik, éf igazából neki hatalmaf fíve van éf nem érti, miért nem bíznak meg benne. A gafikonja if csak azért ível meredeken lefelé, mert nem bíznak meg benne. Pedig, ha ednának neki egy efélyt éf küldenének neki fok pénzt, hogy tudjon teher nélkül játfani be tudná bizonyítani, hogy mennyire magaf finten űzi a pókert. Még foha nem vert át fenkit, foha nem húzott le pénzzel fenkit. Az a félreértéf, hoty ety fórumtársunknak elfelejtett viffaküldeni 10$-t, azért van, mert a pokerftarf a viffautaláft valófínűleg roff helyre küldte, emiatt már én if felvettem a kapcsolatot Bazoov barátommal, hoty orvofolják ezt a problémát erre mondta Bazoov barátom, hoty személyefen felhívta már telefonon a közöf barátunket éf úgy állították az rng-t, hoty a verfenyeken viffa tudja nyerni ennek a 10$-nak a többföröfét. Moftanában fikerült Hajniiiiit if balanfálni és már fintet if lépett mentálifan, nem vefi a fívére ha csalónak, hazugnak vagy lehúzófnak nevezik, mert már tudja, a fíve legmélyén elhifi, hoty ő nem az. Éf ha valaki idáig eljut éf meg tudja magát tyőzni arról, hoty nem az, akkor máfokat if képef lehet megtyűzni, hogy megbízható.

Engem fikerült megtyőznie éf már tervezem a backeléfét éf annak ftratégiai farokpontjait már kidolgoztam. Ki fogunk hatyni néhány lépcsőt a limitek között éf rögtön mid-ftakefen kezdünk, mert ott nincs annyi fifh aki lemákolna, a kompetenf játékofokon meg meg van a tudáfbeli fölényőnkből adódó edge-ünk.

Ha valaki feretne csatlakozni ehhez a póker tudáfban, megbizhatófágban, mentálif képeffégekben magaf finten lévő csapathoz, lent kommentben jelentkezhet. Amit én tudok nyújtani azt ebben a blogban már leírtam!

A mottónk maradt a régi!

"NE PÉNZT KÉRJ, HANEM BACKERT KEREFF, MERT AZ NEM MINŐFÜL TARHÁLÁFNAK!"

Ui: Ezt még Hajniiiii fejében helyre kell tenni, mert nem értette meg elfőre!

Hamarofan újra jelentkezem éf befámolok hol tartunk mi hárman!

Hozzászólások

 • Palesz762016. április 01., péntek 09:51
  avatar

  A "farokpontok" fok baj forráfa .

 • csiga197942016. április 01., péntek 09:59

  Ez remek lett! Főleg az Isis része:-D

 • VTomi242016. április 01., péntek 12:19

  Már értem miért fut csigának ilyan jól a szekere:D Jó lett a szösszenet, máskor másold be az eredetit is, ne kelljen ennyit hámozgatni:D

 • naggeri2016. április 01., péntek 15:04
  avatar

  Mivel a nagyba vaty fehoty mentalitáf kicsit megreccsent ezt kellett első körben rendbe tennem
  ezen vinnyogtam. :D jó lett !

 • Nabrivo2016. április 01., péntek 17:10

  Csak a buzik játszanak 33-mal :D

 • csabacz2016. április 01., péntek 20:46

  Ismét hatalmas! :D

 • zend2016. április 01., péntek 22:15
  avatar

  Beszaráf!:D

 • Maxxxika2016. április 01., péntek 22:20

  fafa :D

 • Wildcatfish2016. április 01., péntek 23:05
  avatar

  Nekem nem megy elolvasni :P

 • chivasr9112016. április 02., szombat 16:16
  avatar

  Kárhog abe szdhiád vsizaköszön az írásaidban is gy nagyon megterehlő az oolvasás...ha akarod publkáláse l őt szívesne kijavtom a lyövben ibogbejegyzésedet mentális balanceolásért cerébe.Bizonytékuli taz el ső b ekzedés amitkviaítotam:

  Tftelt Akadémiáf Tárfaim!
  Motanában etyre tbbpför ltom, hoty íkezdik az Akadémiaa ét el g ofópofab aglyát. Hjaniií-t f Ifiurzeró.
  Elför kedeném a le gendáva Ilfivel azér íromh oy Ifi mert a ketőnk munkapkcsloata Thaiföldg nyúlik vifa. Egfen adig a napig mior felkerefet engem hóty mentálifan kicsit megzuhant, mert a so uzia ki 33-l játfk mintúdjuk „scak ab uzik jáftanak33-a”) tellyefen tacsr vágták. oMnddta femmi baly ha vefel tőlem pár órt mentállkócsaóránkén 50$-ért akr fikerülett balanflni a entálif hozáálfod. Mivel a nagyba vaty fehoty mentlitf kiicsitmegrecsnt zt kelet el ső körben rrendpetenem. El ifvitme ay achtomra és móntdam neki „Te Ifldurzero! H már a yachtmovnagku é fetyütt iffúk a Loúis Roederer risepzgsőmet,amnk üvegje2.000 froiint,hvhatak Iinek?, na etőlaap ilannatól kezdve nekem már cska Ifi. Mondta is yo ő em farfaik holmi ifhalyómfe motrocsónakof vzigála etbl a yachot céloza meg, mert há nem buzi hoty ilyen kiffar lyárművekre ferezen jgoftvnyt. Na mondom e za mentálifhozzálláf kell nekünk hoty le tyzük a 3af buika. Vezettei f a aychtoat é kiderl htoy haonlképpen mint a pókert ez f magaf fookn űzi, g mondtam f nek inem ke lneked jogfi mety ez anélkül í. Látaa femében a cslogát amint ezen vake hagytá kajkaim. Mondta if magmaban „Ez a Plaftik, megit megcsináltad! Balanfltl alakt mentlifan!. Láttm atüzet a yzni akaráft le nületet, a erőt és a mnidet l ebíró akaratot mintha csakm egevett volna tey üveg Púfni e kvárt.Ebben a planatban öntöttem e hóty backel foogm spre fiftyre zmra meg mire csak akarja, akel bármri vvayg mindenre, natyba vayt fehot!y Azta if haftukn éf már lffan a highftakf aftaloka oftromoljuk.

 • isildurzero2016. április 03., vasárnap 02:09

  Csak nehogy megcsináljam haver és felvegyelek egy tizesbe/nap takarítónak.

 • isildurzero2016. április 03., vasárnap 02:10

  MILLION DOLLAR TEAM

 • Plasztik3ast2016. április 03., vasárnap 08:51
  avatar

  Ezaz Ifi!! Merjünk nagyot álmodni!!

 • Lefty Gekko2016. április 07., csütörtök 20:21
  avatar

  sírok:DDDD

 • Lefty Gekko2016. április 07., csütörtök 22:02
  avatar

  gy
  iita fvs fs

Ha hozzá szeretnél szólni, lépj be! vagy regisztrálj!